Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

1. Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Kancelarię pod adresem radcaprawny-szypula.pl
 • My, Kancelaria, AdministratorKancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szypuła z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Juliusza Słowackiego 20, NIP: 6521023449, REGON: 272906758, adres e – mail: kancelaria@radcaprawny-szypula,pl  tel. 696 054 212
 • Ty, Pan, Pani, Państwo, Klient – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w związku z korzystaniem z Serwisu.

2. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szypuła z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Juliusza Słowackiego 20.

3. Czyje dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych klientów lub potencjalnych klientów, będących osobami fizycznymi, osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych klientów, a także przedstawicieli handlowych, osób z którymi prowadzimy korespondencję, użytkowników Witryny. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

4. Jakie dane gromadzimy za pomocą Serwisu, a także w jakim celu je przetwarzamy?

Zakres Państwa danych, jakie gromadzimy oraz cele ich przetwarzania uzależnione są od wykorzystywanych funkcjonalności Serwisu, i tak:

4.1. Przeglądanie witryny Serwisu

I. Jakie dane gromadzimy?

Dane zapisywane w formie logów serwera, w których użytkownik identyfikowany jest jako adres URL. Dane te obejmują:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.

II. W jakim celu przetwarzamy dane?

Na potrzeby administrowania serwerem, na którym zapisany jest Serwis, a także analizy statystycznej ruchu w Serwisie.

III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

W oparciu o:
a) zawartą umowę, której przedmiot stanowi usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
b) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udostępniania Serwisu osobom trzecim, a także zagwarantowaniu prawidłowego wyświetlania Serwisu.

V. Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) osoby zapewniające hosting danych,
c) podwykonawcy uczestniczącemu w realizacji zawartych z Państwem umów.

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych, przy czym w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres Państwa odwiedzin na witrynach Serwisu.
Proszę pamiętać, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 8 poniżej


4.2 Formularz kontaktowy

I. Jakie dane gromadzimy?

Imię i nazwisko lub pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefoniczny, inne dane wskazane przy uzupełnieniu formularza.

II. W jakim celu przetwarzamy dane?

Dla celów nawiązania kontaktu, w związku z wiadomością przesłaną za pomocą formularza

III. Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z tym że celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest co najmniej określenie adresu poczty elektronicznej.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

W oparciu o:

1.nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
2. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Witryny i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Wyślij” lub podobnie).

Proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: kancelaria@radcaprawny-szypula.pl), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
2. osoby zapewniające hosting danych,
3. podwykonawcy, za pomocą których możemy kontaktować się z Tobą.


VI. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Do czasu cofnięcia zgody lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

4.3. Pliki cookies

Polityka plików cookies stanowi załącznik do niniejszej Polityki prywatności

5. W jakich celach przetwarzamy dane poza Witryną?

I. W jakim celu, a także na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających z niej praw i obowiązków.
 2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o radcach prawnych itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych określony jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.
 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
  1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług (w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, kodeksy etyki zawodowej itd.),
  2. tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.,
  3. ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
  4. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.),
  5. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego,
  6. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  7. prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,

W przypadkach wymienionych w pkt. 3 – dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane.

Czasem Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych. W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Nie mają Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować brak możliwości zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itp.).

III. Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

 1. podmioty przetwarzające, w tym:
  1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
  2. podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zawartych z Państwem umów,
  3. osoby świadczące usługi pomocnicze względem naszych lub powiązane z naszymi (np. kurierzy lub przewoźnicy, rzeczoznawcy, tłumacze, notariusze, rzecznicy patentowi itd.),
  4. osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze.
 2. inni administratorzy, w tym:
  1. organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
  2. inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze klientów,
  3. nabywcy wierzytelności – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Nie ujawnimy danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

6. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

7. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Mogą Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
1) dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
2) sprostowanie (poprawienie) danych,
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
4) usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
5) przeniesienie danych do innego administratora.
Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

9. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też b) istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 12 poniżej.

10. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych narusza obowiązujące przepisy – mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

11. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.radcaprawny-szypula.pl oraz www.hglhnieruchomosci.pl

12. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

Kancelaria  Radcy Prawnego Lucyna Szypuła, Adres dla doręczeń: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Akacjowa 14, tel. kom. 696 054 212, e-mail: kancelaria@radcaprawny-szypula.pl lub biuro@nieruchomosci-szypula.pl
 

Polityka plików cookies

§1
1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Administratora informacji oraz dostępu Administratora do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies. Polityka plików cookies jest załącznikiem do regulaminu Polityki prywatności.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Polityce prywatności, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki Cookies, przy czym następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Adminisratora za pośrednictwem Serwisu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
d) Polityka – niniejsza Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do Polityki prywatności.
e) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

§2
1. Administrator za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam przez okres wskazany w parametrach pliku lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tego rodzaju Cookies z Urządzenia.
3. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Tego rodzaju Cookies obejmują:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Serwisu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. W tym zakresie Administrator korzysta z usług Google Search Console ( GSC) – platformy w skład której wchodzą narzędzia, pozwalające monitorować Serwis w wyszukiwarce Google. Dzięki GSC można otrzymać niezbędne informacje dotyczące Serwisu, a także wykaz problemów w Serwisie. GSC pozwala uzyskać informacje na temat Serwisu takie jak: stan i przebieg indeksowania Serwisu, informacje o organicznym ruchu w wynikach wyszukiwania , linki w obrębie Serwisu i odnośniki zewnętrzne, a także problemy w obrębie Serwisu.
3. W związku z korzystaniem z plików cookies, Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne, związane z historią przeglądania. Inne dane (jak np. imię, nazwisko, adres itd.) nie są w żaden sposób utrwalane.

§4
1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem